GRAŻYNA NELIP

doradca podatkowy, Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB - Partner

Tak

Drugą fakturę korygującą należy wystawić do pierwszej korekty, gdyż korekta musi zawierać dane zawarte w fakturze, której dotyczy, a więc te dane, które są aktualne na dzień wystawiania korekty.

Faktury korygujące zawierają podobne elementy, które są na fakturach zwykłych. Występowanie niektórych uzależnione jest od przyczyny wystawienia faktury korygującej. Są też stałe elementy, takie jak: wyraz korekta albo wyrazy faktura korygująca, numer kolejny oraz data wystawienia faktury korygującej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca.

W przypadku gdy wystawienie faktury korygującej związane jest ze zmniejszeniem kwoty podatku należnego, np. z powodu udzielenia rabatu, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo, co najmniej: nazwę towaru lub usługi objętych rabatem lub zwrotem, kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub zwrotu, kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Opierając się na tych przepisach należy stwierdzić, że drugą fakturę korygującą należy wystawić do pierwszej korekty, gdyż korekta musi zawierać dane zawarte w fakturze, której dotyczy, a więc te dane, które są aktualne na dzień wystawiania korekty.

Wystawienie faktury korygującej obniżającej podatek należny powoduje, że wystawca może obniżyć podatek należny nie w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę, lecz dopiero za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru takiej faktury korygującej od nabywcy. Dotyczy to zarówno pomyłek, jak i udzielenia rabatów, czy zwrotu towaru sprzedawcy lub kwot nabywcy. Sprzedawca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Dopiero to potwierdzenie stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca je otrzymał. Wyjątek od tej reguły dotyczy eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, a także faktur wystawionych nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż.

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Może być ona dowolna. Kwestie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej są nie tylko sporne, ale również niezgodne z dyrektywą unijną. I choć jeden z ostatnich wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. akt SA/WA 2297/06, niepublikowany) stwierdza, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może być podstawą odmowy obniżenia VAT, to urzędy stoją jednak twardo na stanowisku obowiązku posiadania takiego potwierdzenia.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 16 i 17 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).