JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Zakład wypłaca raz w roku własnym emerytom i rencistom świadczenia sobotnio-niedzielne jako dopłatę do wypoczynku, finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z dokonywanych wypłat potrącany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc., ponieważ nie jest to świadczenie rzeczowe zwolnione z opodatkowania. Czy dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dla emerytów i rencistów z funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc.?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o PIT w wysokości 10 proc. należności. Podstawą prawną ich wypłaty nie jest stosunek pracy, lecz fakt uprzedniego pozostawania w takim stosunku. Tą formą opodatkowania objęte są zatem świadczenia nadzwyczajne, otrzymane i przyznane po rozwiązaniu stosunku pracy.

W związku z tym, że takie świadczenia nie mają charakteru zapomogi losowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, ani też świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 38 podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Wobec tego potrącanie przez zakład zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat z tego tytułu jest prawidłowe.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z 19 grudnia 2006 r., nr PDI/415-45/06.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy, kancelaria Dewey Ballantine Grzesiak

Interpretacja ta potwierdza praktykę w zakresie różnicowania zasad opodatkowania świadczeń dla emerytów w zależności od charakteru tych świadczeń. Nie wszystkie świadczenia pieniężne są wolne od podatku, a jedynie te wypłacane w zamian świadczeń rzeczowych, które są ich ekwiwalentem. Ekwiwalent w znaczeniu słownikowym to rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik. Świadczeniami rzeczowymi są świadczenia w naturze (nie w pieniądzu), tj. przykładowo paczki żywieniowe, bilety na imprezy sportowe, kulturalne, oświatowe, wykupienie wczasów oraz biletu kolejowego. Odpowiednio, ekwiwalenty za te świadczenia będą korzystać ze zwolnienia do kwoty 2280 zł. Dofinansowanie do wypoczynku nie jest świadczeniem rzeczowym i nie stanowi ich ekwiwalentu, więc dopłaty do: wczasów, wycieczek itp. stanowią formę świadczeń pieniężnych i nie podlegają zwolnieniu z PIT. Wypłacana ryczałtowo kwota tzw. wczasów pod gruszą, bez względu na fakt, czy emeryci korzystali ze zorganizowanego wypoczynku, czy też nie, nie korzysta ze zwolnienia, gdyż są równoważnikiem świadczenia, jakim byłyby wykupione przez pracodawcę wczasy. Płatnik jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a w terminie do końca stycznia roku następnego przesłać urzędowi skarbowemu roczną deklarację (PIT-8AR).