Zapadł kolejny wyrok potwierdzający, że spółka, która wybudowała drogę dojazdową do centrum handlowego oraz inną infrastrukturę drogową, może odliczyć podatek naliczony od tej usługi. Oznacza to, że budowa takiej drogi na terenie należącym do gminy - gdy następnie zostanie przekazana gminie - nie podlega opodatkowaniu.

W omawianej sprawie centrum handlowe wybudowało drogę oraz ronda ułatwiające dojazd do hipermarketu. Budowa była prowadzona na terenie należącym do gminy i po zakończeniu droga oraz rondo zostało przekazane nieodpłatnie gminie. W związku z tym spółka twierdziła, że wykonała nieodpłatnie usługę, była ona związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zatem miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że podatnik ma w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku, ale dyrektor izby skarbowej zakwestionował to stanowisko. Dowodził on bowiem, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), aby mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług muszą być spełnione dwie przesłanki. Zdaniem izby skarbowej z nieodpłatnym świadczeniem usług mamy do czynienia, jeśli usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który przyznał rację podatnikowi. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT świadczona usługa budowy drogi i ronda na rzecz gminy jest nieodpłatna, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Przepisy przewidują, że podatnik musi spełnić dwa warunki. Zdaniem sądu niespełnienie choćby jednej z tych przesłanek powoduje, że usługa nie jest opodatkowana. Sąd uznał bowiem, że usługa budowy drogi na rzecz gminy jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG

Aby można było mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług, konieczne jest, by:

  • świadczona usługa nie była dostawą towarów oraz
  • nie był spełniony jeden z następujących warunków

- usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

- podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl