Organizacje pożytku publicznego będą mogły uzyskać z urzędów skarbowych dane osobowe podatników, którzy przekazali na ich działalność 1 proc. podatku.
INTERPELACJA
Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3423) resort pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, w świetle których udostępnienie organizacjom pożytku publicznego danych osobowych podatników przekazujących 1 proc. swego podatku byłoby zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i o tajemnicy skarbowej.
Rozwiązanie takie zostało już uwzględnione w opublikowanym projekcie zmian do ustawy o PIT.
Wśród przedstawicieli organizacji pożytku publicznego istnieje postulat, aby pojawiła się możliwość pozyskiwania od urzędów skarbowych, za wcześniejszą zgodą darczyńców, ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) w celu wysyłania podziękowań za przekazane pieniądze i informacji dotyczących działania organizacji.
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ordynacji podatkowej nie zezwalają urzędom skarbowym na udzielanie organizacjom pożytku publicznego tego rodzaju informacji. Jak wskazało MF przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w jednej z kilku sytuacji określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych podatników organizacjom pożytku publicznego wynika również z przepisów Ordynacji podatkowej i jest związana z instytucją tajemnicy skarbowej. Obejmuje ona dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są w szczególności pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, a także osoby, którym zgodnie z przepisami udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową. Wśród podmiotów, którym informacje objęte tajemnicą mogą być przekazane brak jest organizacji pożytku publicznego.
3 miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania ma naczelnik urzędu skarbowego na przekazanie organizacjom 1 proc. podatku