Podatnicy VAT, którzy sprzedają niezabudowane grunty, np. orne, powinni zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uznał on bowiem, że o przeznaczeniu gruntu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie ma takiego planu, wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli grunt został sklasyfikowany jako grunt orny, czyli grunt niezabudowany inny niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, to jego dostawa jest zwolniona z VAT.

W sprawie rozpatrywanej przez sąd podatnik podpisał umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży niezabudowanych gruntów ornych diecezji. Spółka wystąpiła następnie do urzędu skarbowego z pytaniem, czy sprzedaż takiego gruntu podlega opodatkowaniu stawką 22 proc. VAT, czy jest to sprzedaż zwolniona. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką podstawową. Spółka sprzedała więc grunt i wystąpiła do urzędu o stwierdzenie nadpłaty w VAT. Uznała bowiem, że interpretacja urzędu odnosiła się do umowy przedwstępnej. Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak stwierdzenia nadpłaty. Stwierdził, że podczas podpisywania umowy sprzedaży przed notariuszem przedstawiciel Kościoła poinformował, że nabył działkę w celu budowy kościoła. Organ nie podzielił więc stanowiska, że są to grunty orne.

W skardze do WSA spółka zarzuciła dyrektorowi izby naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, który stanowi, że dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę jest zwolniona z VAT.

WSA po rozpoznaniu sprawy uchylił decyzje organów. Sąd podkreślił, że zakwalifikowanie terenu wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak nie ma takiego planu, to decyduje ewidencja gruntów i budynków. Nie miał znaczenia dla sprawy fakt oświadczenia woli nabywcy działki. Skoro zatem określono, że teren jest gruntem niezabudowanym, jego dostawa jest zwolniona z VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 899/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl