Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Finansów doprecyzowuje możliwość wspólnego rozliczenia PIT przez małżonków zarabiających za granicą. Mąż i żona, podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Taką możliwość od 1 stycznia 2009 r. otrzymają również:

• małżonkowie, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

• małżonkowie, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi dla celów podatkowych ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jednak aby małżonkowie zarabiający za granicą mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT, będą musieli spełnić pewne warunki. Po pierwsze, osiągnięte przez nich przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski będą musiały stanowić łącznie co najmniej 90 proc. całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Po drugie, mąż i żona będą musieli udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Ważne!

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Finansów doprecyzowuje możliwość wspólnego rozliczenia PIT przez małżonków zarabiających za granicą