Ustawa abolicyjna będzie miała zastosowanie do podatników, którzy w latach 2002-2007, co najmniej w jednym roku podatkowym podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Abolicja będzie miała dwojaką formę. Oprócz umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla podatników, którzy nie rozliczyli się z polskim fiskusem, ustawa przewiduje możliwość zwrotu zapłaconych podatków dla osób, które dokonały rozliczenia w Polsce. Do dochodów uzyskanych od 2008 roku będzie miała zastosowanie specjalna ulga w PIT.

UE

Umorzenie lub zwrot podatku będą przyznawane na wniosek podatnika. Przyjęta przez Sejm ustawa zawiera także regulacje, które uniemożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli się w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą (w państwach UE i poza nimi).

W trackie prac sejmowych nad ustawą wprowadzono kilka zmian w stosunku do projektu rządowego. Najważniejsze dotyczą ograniczenia warunków formalnych nałożonych na podatników, którzy będą chcieli skorzystać z abolicji. Podatnik składający wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot różnicy podatku będzie musiał dołączyć nie kopię dokumentów dotyczących uzyskanych za granicą przychodów lub zapłaty podatku - jak chciał rząd, lecz tylko oświadczenie w tym zakresie. Postanowiono również, że podatnik będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie lub zwrot podatku za 2002 rok w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, zamiast jednego miesiąca, jak proponował rząd. Postanowiono również, że ustawa abolicyjna wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

2002 rok od tego roku będzie miała zastosowanie ustawa abolicyjna