Sejm uchwalił ustawę zakładającą wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą.
Ustawa abolicyjna będzie miała zastosowanie do podatników, którzy w latach 2002-2007, co najmniej w jednym roku podatkowym podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Abolicja będzie miała dwojaką formę. Oprócz umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla podatników, którzy nie rozliczyli się z polskim fiskusem, ustawa przewiduje możliwość zwrotu zapłaconych podatków dla osób, które dokonały rozliczenia w Polsce. Do dochodów uzyskanych od 2008 roku będzie miała zastosowanie specjalna ulga w PIT.
UE