JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik jest producentem i sprzedawcą m.in. złączy i podzespołów elektronicznych. Po wydaniu towaru z magazynu jest wystawiana przez niego faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży dla poszczególnych klientów. Przy przekazywaniu towarów zdarzają się błędy. Po rozpatrzeniu procesu reklamacyjnego wystawiane są faktury korygujące zarówno zmniejszające, jak i zwiększające wartość dokonanej transakcji sprzedaży. Klienci o wartość wystawionych faktur korygujących potrącają albo najbliższą płatność za swoje zobowiązanie wobec spółki, albo płatność w terminie zapadalności faktury źródłowej. Czy faktury korygujące, zmniejszające wartość transakcji, a tym samym wartość podatku należnego, można ujmować w miesiącu ich wystawienia?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Ustawodawca przewidział możliwość zmniejszenia obrotu o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W konsekwencji kwoty, o które zmniejsza się obrót, muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia tej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego - dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Potwierdzenie takie uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Jedynie w przypadku gdy konieczność korygowania wielkości sprzedaży jest spowodowana zwrotem towaru od kontrahenta, nie jest wymagane potwierdzenie odbioru faktury korygującej. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę wystawionej z tego powodu faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę tę wystawił.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2008 r. (nr IP-PP2-443-361/08-2/BM)