BOGUSŁAWA MAZUREK

menedżer w Accreo Taxand

Suma dostępnych środków finansowych z budżetu unijnego do rozdysponowania wynosi niemal 6,7 mld euro. Dodatkowo programy operacyjne będą finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości ok. 1,3 mld euro. Budżet ten został podzielony pomiędzy siedem programów operacyjnych. Limit dostępnej pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorców wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku średnich przedsiębiorstw jest podwyższony o 10 proc. oraz 20 proc., jeżeli wsparcie otrzymuje mały przedsiębiorca.

Fundusze strukturalne zostaną rozdysponowane na przedsięwzięcia mające na celu szeroko rozumiany rozwój ekonomiczno-społeczny kraju. W ramach programów operacyjnych wsparciem zostaną objęte inicjatywy mające na celu rozwój infrastruktury transportowej, środowiskowej, informatycznej, energetycznej, tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu i przedsiębiorczości. Ponadto kluczowe będą projekty w zakresie wzrostu wartości kapitału ludzkiego z podkreśleniem tworzenia nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bezpośrednie wsparcie finansowe z wybranych działań w ramach dwóch programów operacyjnych. Najważniejszym źródłem pomocy jest Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Bułgarii z budżetem w wysokości ok. 990 mln euro. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach tego programu zostanie rozdysponowane w zakresie dwóch osi priorytetowych: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wdrażanie innowacji oraz Wzrost efektywności przedsiębiorstw i promocja przyjaznego klimatu dla biznesu. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty związane z transferem innowacji i technologii oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Ponadto wspierane będą inwestycje związane z wdrożeniem innowacyjnych technologii pozytywnie wpływających na środowisko poprzez energooszczędność, niską odpadowość, czy też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Drugim ważnym źródłem pomocy dla przedsiębiorców jest Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich z budżetem w wysokości ok. 1,032 mln euro. W ramach programu ujęto przedsiębiorców jako potencjalnych beneficjentów pomocy. Warto nadmienić priorytetowe obszary wsparcia, takie jak promocja przedsiębiorczości, wzrost adaptacyjności i efektywności pracowników przedsiębiorstw, podniesienie jakości kształcenia i szkoleń w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy oraz wzrost efektywności instytucji rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat dostępności funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców planujących inwestycje w Bułgarii można znaleźć na następujących stronach internetowych: www.eufunds.bg oraz investbg.government.bg.