INTERPRETACJA

Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego (czynny podatnik VAT) zamierza zainwestować w zadania, które mają przystosować własne obiekty do hodowli materiału zarybieniowego. Podatnik nie wie, czy może od przyszłych inwestycji odliczyć VAT.

Izba Skarbowa w Rzeszowie wyjaśniła, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, i określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku gdy proporcja przekroczyła 98 proc., podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego.

Rozpatrując kwestię prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach związanych z określonymi przyszłymi wydatkami inwestycyjnymi, nie można wykluczyć związku planowanych wydatków inwestycyjnych z wykonanymi czynnościami odpłatnymi, które korzystają ze zwolnienia, np. odpłatności za możliwość wędkowania od niezrzeszonych i cudzoziemców, dodatkowa odpłatność od członków stowarzyszenia za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych, czyli łowiskach o wyższym standardzie. W przypadku gdy proporcja wyliczona zgodnie z art. 90 ustawy VAT przekroczy 98 proc., podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 5 maja 2008 r. (nr IS. II/2-443/133/07).

98 proc. przekroczenie proporcji w tej wysokości przy czynnościach opodatkowanych i nieopodatkowanych uprawnia do odliczenia całego VAT