Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Finansów wprowadzi od 1 stycznia 2009 r. dwie zasady dotyczące przeliczania przychodów i wydatków z walut obcych na złote.

Pierwsza zasada będzie dotyczyć przychodów z kapitałów pieniężnych. Resort finansów proponuje dodanie w art. 17 ustawy o PIT ust. 4, dotyczącego określenia zasad przeliczania przychodu uzyskanego w walutach obcych z: odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Zgodnie z nowym przepisem przychody z wymienionych źródeł uzyskane w walutach obcych będzie przeliczać się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Druga zasada dotyczy wydatków poniesionych w walutach obcych przy nieujawnionych źródłach przychodów. W art. 20 ustawy o PIT zostanie dodany ust. 4, zgodnie z którym wydatki poniesione w walutach obcych będzie przeliczać się na złote według kursu obowiązującego w dniu ich poniesienia, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mającego zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu kupna lub podatnik nie korzysta z usług banku, do przeliczenia na złote wydatków poniesionych przez podatnika będzie stosować się kurs średni walut obcych obowiązujący w dniu poniesienia wydatku, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Ważne!

Obecnie przychody w walutach obcych uzyskane z działalności gospodarczej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu