Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała wczoraj o skierowaniu do marszałka sejmu nowelizacji ustawy o PIT i CIT rozszerzającej katalog wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. Zmiana dotyczy straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność na skutek zmiany rodzaju działalności. Dziś cała strata z tego tytułu nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych. Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorcy, którzy w wyniku zmiany branży zlikwidują nieprzydatne środki trwałe, od których suma dokonanych odpisów przekracza 50 proc. ich wartości, będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozostałą niezamortyzowaną część ich wartości.

Komisja rozpatrzyła także projekt dotyczący odstąpienia od stosowania sankcyjnej stawki odsetek naliczanych w przypadku, gdy podatnik błędnie nie zakwalifikował składnika majątku do środków trwałych ze względu na przewidywany okres jego używania nieprzekraczający roku. Odsetki te nalicza się według stopy 0,1 proc. za każdy dzień, co daje 36,5 proc. w skali roku. Nowelizacja zakłada stosowanie zwykłej stopy procentowej odsetek za zwłokę, która obecnie wynosi 15 proc. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt zmiany w Ordynacji, której celem jest wydłużenie terminu, w którym podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty, tak aby odpowiadał on terminowi przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obie propozycje zostały poparte przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów i trafią do marszałka Sejmu.