Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach obiektów budowlanych wtedy, gdy są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu.
ORZECZENIE
W skardze do WSA w Krakowie podatniczka wskazała m.in., że płaci czynsz dzierżawy budynku osobie trzeciej - właścicielowi gruntu. Stwierdziła, że niezasadne jest więc obciążenie jej podatkiem od nieruchomości, gdyż prowadziłoby to do nałożenia na nią podwójnego obciążenia.