Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach obiektów budowlanych wtedy, gdy są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu.
ORZECZENIE
W skardze do WSA w Krakowie podatniczka wskazała m.in., że płaci czynsz dzierżawy budynku osobie trzeciej - właścicielowi gruntu. Stwierdziła, że niezasadne jest więc obciążenie jej podatkiem od nieruchomości, gdyż prowadziłoby to do nałożenia na nią podwójnego obciążenia.
Sąd, uchylając decyzję, przypomniał, że obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach obiektów budowlanych, tylko jeśli stanowią one własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Skoro więc skarżąca podniosła, że właścicielem gruntu jest w rzeczywistości osoba trzecia, to organy obowiązane były wziąć pod uwagę fakt, że budynek dzieli losy gruntu.
Sygn. akt I SA/Kr 1784/07