Polak, zarabiający w 2008 roku tylko na terenie Słowacji, nie będzie musiał składać zeznania PIT-36 w Polsce z wykazanymi zagranicznymi zarobkami.
RAPORT
Polak pracujący w 2008 roku na Słowacji, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skar- bowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Elżbieta Kurkowska, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie ze słowackiej umowy o pracę za pracę wykonywaną na Słowacji, nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce).

Podatek na Słowacji

Na Słowacji PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.
- Dochody nierezydentów w 2008 roku są opodatkowane liniową stawką 19 proc. - podkreśla Elżbieta Kurkowska.
Dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczalne dla celów podatkowych na Słowacji. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 13,4 proc.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Słowacji stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody ze słowackiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów polskich.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięcznie. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Słowacji dieta wynosi 33 euro).

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.
- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy ze słowackim pracodawcą. Może to być kopia słowackiego zeznania podatkowego, zestawienie dochodów oraz zapłaconych podatków lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.