JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik jest obywatelem polskim. Do sierpnia 2007 r. uzyskiwał dochód z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (usługi konsultingowe) na terenie Polski i Rosji. W sierpniu 2007 r. podatnik przeprowadził się z Polski do Rosji wraz z żoną i synem. Strona przebywa na terenie Rosji powyżej 183 dni i w związku z tym posiada status rezydenta podatkowego w Rosji. Obecnie wykonuje pracę na rzecz rosyjskiej spółki. Podatnik aktualnie mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Umowa najmu została zawarta na rok. Syn podatnika uczęszcza do rosyjskiego przedszkola. W Rosji podatnik wykonuje pracę na rzecz rosyjskiej spółki. Podatnik zawarł zagraniczną umowę o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z rosyjskimi przepisami podatkowymi podatnik jest uznawany za rezydenta podatkowego w tym kraju, gdyż jego pobyt w Rosji przekroczył 183 dni, podobnie będzie w latach następnych.

W Polsce podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Posiada jedynie mieszkanie, które wynajmuje i płaci z tego tytułu zryczałtowany podatek od nieruchomości. Jakiemu obowiązkowi podatkowemu podlega podatnik w Polsce?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast osoby fizyczne nieposiadające w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 umowy z 22 maja 1992 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 125, poz. 569), określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce jej stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Definicja ta odnosi się zatem do określenia miejsca zamieszkania przyjętego w przepisach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W omawianym przypadku w 2008 roku i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatnik posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rosji. Od sierpnia 2007 r. towarzyszy mu rodzina - żona i syn. Podatnik wykonuje prace na terytorium Rosji. Wynagrodzenie za tę pracę stanowi główne źródło utrzymania podatnika. W roku 2008 i w latach następnych obecność podatnika w Polsce będzie incydentalna, tj. podatnik zamierza przyjeżdżać do Polski trzy, cztery razy w roku na kilka dni w celu odwiedzenia rodziny.

W konsekwencji z Rosją łączą podatnika ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy polsko-rosyjskiej stwierdzić należy, że w 2008 roku i w latach następnych (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny) podatnik będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2008 r. (nr IPPB1/415-433/08-4/MO).