JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Akademia A zawarła z inną Akademią B umowę o współwykonawstwo. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadań badawczych. Akademia A zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej wynikającej z realizacji projektu. Prawo do przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy zadaniu badawczym realizowanym w ramach projektu przysługuje współwykonawcy (Akademii A). Czy wykonanie zadania badawczego dla Akademii B finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Przez pojęcie świadczenia należy więc rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem).

Skoro opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, wskazać należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne.

Jeśli zatem z zawartej umowy wspólnego wykonania projektu badawczego wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa naukowo-badawcza podlega opodatkowaniu bądź też nie, decydują zatem warunki umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a jednostką badawczą.

Jeśli w omawianej sprawie nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Akademia w związku z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi nie wykonuje usług na rzecz innych podmiotów - wykonywane czynności w ramach realizacji części zamawianego projektu badawczego nie stanowią usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT. Zatem wykonanie przedmiotowego projektu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2008 r. (nr IP-PP2-443-523/08-4/BM).