STAN FAKTYCZNY

Trzy osoby w czerwcu 2003 r. sprzedały 350 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organy podatkowe od tej transakcji zażądały ponad 30 tys. zł podatku od czynności cywilnoprawnej. W ocenie organu, z treści zawartej umowy sprzedaży udziałów wynika, że nie zachodzi przesłanka uchylenia się od skutków prawnych zawartej umowy w postaci błędu strony co do treści czynności prawnej.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł na korzyść skarżących. Sąd, badając legalność decyzji, wskazał przede wszystkim na art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią obowiązek zapłaty podatku co do zasady ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących stronami czynności cywilnoprawnej. W orzecznictwie wielokrotnie wyjaśniano, że organ podatkowy, wymierzając opłatę skarbową (obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych), ma obowiązek zaznaczyć solidarny charakter tego zobowiązania - podkreślił sąd. Podobne stanowisko odnośnie do obowiązku zaznaczenia w decyzji zasady solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w zakresie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej zawarte jest w doktrynie prawa podatkowego.

Decyzja organu I instancji, określająca skarżącym podatek od czynności cywilnoprawnej, jaskrawo narusza ten przepis, nie zawierając żadnego rozstrzygnięcia odnośnie do odpowiedzialności z tytułu wymierzonego stronom podatku od czynności cywilnoprawnych. Decyzja organu odwoławczego nie naprawia tego istotnego naruszenia prawa podatkowego przez organ I instancji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 22 września 2005 r.

SYGN. AKT I SA/Po 227/04, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA