BARBARA PYZEL

doradca podatkowy, KPMG

Tak

Z przepisów wynika, że limit dotyczy podatku dochodowego bez składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełniony jest m.in. następujący warunek: kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2643 zł za 2006 rok (2693 zł za 2007 rok). W zeznaniu podatkowym PIT-37 pojęciem podatek należny określa się kwotę podatku po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym. Zaświadczenie składa się do dnia 31 maja każdego roku podatkowego za poprzedni rok.

ZUS zwrócił składki na ubezpieczenie społeczne, które obniżały podstawę obliczenia podatku dochodowego. Należy je doliczyć do podstawy opodatkowania i dopiero od tej kwoty policzyć podatek dochodowy według skali. Niestety składki zapłacone do KRUS nie obniżają podstawy obliczenia podatku.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.).

■  Art. 45 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku