PAWEŁ WOJCIECHOWSKI

radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło z Poznania

Tak

Wypłacone wynagrodzenie administratora jest kosztem uzyskania przychodów, ale z tytułu dokonanych wypłat wspólnota mieszkaniowa nie jest płatnikiem i nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy.

Wydatek na wynagrodzenie administratora ponoszony jest niewątpliwie w celu osiągnięcia przychodów. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zatem przeszkód do zaliczenia przez wspólnotę mieszkaniową wynagrodzenia administratora jako kosztu uzyskania przychodu. W tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy (wyłączający z kosztów niektóre wydatki) albowiem dotyczy on jedynie wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych. Wspólnota nie posiada osobowości prawnej, a zatem powyższe wyłączenie jej nie dotyczy.

Odnośnie do przychodu administratora zasadne jest powołanie art. 28 ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem, właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Jeżeli zatem członek zarządu nie zawarł umowy cywilnoprawnej, a podstawę jego działania stanowi uchwała podjęta na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali, to wynagrodzenia, o których mowa powyżej, należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Od takich przychodów nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie po zakończeniu roku konieczne będzie sporządzenie informacji o dokonanych wypłatach.

Przepisy przewidują wykonywanie funkcji administratora na podstawie uchwały, bez zawarcia umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku, jeżeli administrator pozostaje w stosunku pracy, wówczas pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składek rentowo-emerytalnych od zawartego stosunku pracy. Natomiast od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji administratora nie odprowadza się składek na ZUS. Artykuł 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia osoby fizycznej, która, pełniąc funkcje administratora na podstawie uchwały, polegałaby obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

■  Art. 20 oraz art. 28 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

■  Art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).