Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-277/05 dotyczącej opodatkowania VAT zadatków płaconych w ramach umów dotyczących świadczenia usług podlegających VAT.

ETS wyjaśnił, że zadatek skłania strony do wykonania umów, ponieważ strona dająca zadatek może stracić kwotę stanowiącą jego wartość, a druga strona zobowiązana jest do zwrotu podwójnej jego wartości w przypadku braku wykonania. Ponadto zadatek stanowi odszkodowanie ryczałtowe. Jego zapłata zwalnia jedną ze stron od obowiązku wykazania kwoty szkody poniesionej w wyniku odstąpienia przez drugą stronę od zobowiązania umownego.

Ponieważ zadatek nie stanowi wynagrodzenia pobieranego przez przedsiębiorstwo hotelarskie tytułem rzeczywistego świadczenia wzajemnego za niezależną i możliwą do wyodrębnienia usługę świadczoną na rzecz klienta, ani zapłata, ani zatrzymanie zadatku, ani jego zwrot w podwójnej wysokości nie należą do zakresu art. 2 ust. 1 VI Dyrektywy VAT. Dzieje się też tak dlatego, że zatrzymanie zadatku w następstwie odwołania pobytu przez klienta ma na celu naprawienie skutków niewykonania umowy.

Tym samym kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich podlegających VAT, w przypadku gdy klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji, a kwoty te są zatrzymywane przez przedsiębiorstwo hotelarskie, należy uznać za odszkodowanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

OPINIA

ŁUKASZ JAMRÓZ

starszy konsultant w Accreo Taxand

Wyrok ma znaczenie dla podmiotów z branży turystycznej. Na jego podstawie podatnicy mają prawo traktować zatrzymywane zadatki nie jako wynagrodzenie za usługi, ale jako rodzaj odszkodowania nieopodatkowany VAT. Orzeczenie może być istotne także dla podatników z innych branż. Potwierdza, że płatności o charakterze odszkodowawczym, np. zatrzymywane zadatki, nie podlegają opodatkowaniu VAT, usuwając ewentualne wątpliwości organów podatkowych w tym zakresie.