Zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę fiskus może zabezpieczyć w formie zastawu skarbowego na rzeczach i zbywalnych prawach majątkowych podatnika. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych, przy czym podatnik może nadal korzystać z rzeczy obciążonej zastawem, a nawet dokonać rozporządzenia tą rzeczą, czyli np. może ją sprzedać. I tu kryje się zagrożenie dla potencjalnego nabywcy.

Należność zabezpieczona zastawem skarbowym może być egzekwowana z obciążonej rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością. Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i co do zasady ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi, dlatego warto sprawdzić, czy nabywane rzeczy lub prawa majątkowe nie są obciążone zastawem skarbowym. W tym celu należy uzyskać wypis z publicznego rejestru, w którym ujawniane są rzeczy i prawa majątkowe obciążone zastawem skarbowym. W Polsce mamy dwa rodzaje takich rejestrów.

- Osoba zainteresowana stanem prawnym określonej rzeczy i mająca w tym jakikolwiek interes, np. potencjalny nabywca rzeczy, wierzyciel zainteresowany egzekucją z rzeczy, podmiot zamierzający ustanowić zastaw na rzeczy, dla uniknięcia negatywnych konsekwencji, ma prawo uzyskać wypis z rejestru zastawów, a także z zawierającego informacje o zastawach skarbowych ustanowionych w całym kraju Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - mówi Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Sikora i Wspólnicy.

Rejestry zastawów prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo dla podatnika, którego rzeczy lub prawa majątkowe zostały obciążone. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzony jest przez ministra finansów i zawiera dane zbiorcze z rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych. Nie dokonuje się w nim wpisów o charakterze konstytutywnym, lecz pełni on rolę ogólnokrajowej informacji o wszystkich zastawach ustanowionych na terenie całego kraju. Marcin Sikora zwraca uwagę, że co prawda wypis z Centralnego Rejestru jest droższy, jednakże zwalnia on z konieczności poszukiwania organów podatkowych, w których określona rzecz mogła zostać obciążona zastawem skarbowym.

- Jest to istotne, gdyż istnieje możliwość, że zastaw skarbowy na jednej rzeczy został na przykład ustanowiony w dwóch lub więcej urzędach skarbowych. Możliwe jest również, że zastaw skarbowy został ustanowiony w związku z zaległościami poprzednich właścicieli rzeczy, których właściwość organu podatkowego byłoby trudno ustalić - podkreśla ekspert.

ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA WYPIS

20 zł - kosztuje wypis z rejestru zastawów

50 zł - koszt wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów

Opłata za wypis stanowi dochód budżetu państwa

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl