Szef Służy Celnej powołał specjalną komisję, która zajmie się rekrutacją funkcjonariuszy celnych do mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania.
Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef Służby Celnej decyzją nr 27/SC powołał Komisję Kwalifikacyjną do spraw naboru funkcjonariuszy celnych do mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania. Celem powołania Komisji ma być zapewnienie obiektywizmu i zachowania należytej staranności podczas przeprowadzania wewnętrznego naboru celników do grup mobilnych.
Komisja przy wyborze kandydatów do mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania będzie brała pod uwagę: poziom przygotowania merytorycznego; świadomość podejmowanych obowiązków; zdecydowanie w działaniu; zaangażowanie; nienaganną opinię; kreatywność; uczciwość; stopień sprawności fizycznej.
Mimo że kandydatów do grup mobilnych będzie wybierać specjalna komisja, decyzję o przyjęciu funkcjonariusza do nich będzie podejmował szef Służby Celnej. Komisja będzie bowiem przedstawiać szefowi Służby Celnej do akceptacji listę funkcjonariuszy celnych wytypowanych do pełnienia służby w mobilnych grupach. Zaakceptowana lista funkcjonariuszy celnych będzie przekazywana do departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów w celu zakończenia procedury naboru i utworzenia mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania.
Decyzja szefa Służby Celnej w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru funkcjonariuszy celnych do mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania weszła w życie 25 czerwca.