AGNIESZKA TALACHA

konsultant w Accreo Taxand

- W sumie Litwa będzie miała do rozdysponowania 2,3 mld euro. Pierwsze nabory wniosków w ramach programów Wzrost Gospodarczy oraz Promocja Spójności zostały już ogłoszone.

Program Operacyjny Wzrost Gospodarczy, stanowiący odpowiednik polskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ma na celu podniesienie produktywności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez wzrost wydatków przypadających na badania i rozwój, stymulację współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami naukowymi, jak również zwiększenie świadomości środowiskowej przedsiębiorstw. Przeznaczenie środków pomocy publicznej na innowacje ma swoje uzasadnienie w relatywnie dużym udziale produkcji o niskiej wartości dodanej w produkcie krajowym brutto, tj. produkcji opartej na wykorzystaniu naturalnych zasobów oraz niskim koszcie pracy. Uzupełnieniem dla tego instrumentu jest Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (odpowiednik polskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), który za cel stawia sobie wzrost poziomu zatrudnienia w gospodarce, promocję uczenia przez całe życie, wdrożenie nowych form i metod organizacji oraz uelastycznianie form pracy (telepraca, praca zmianowa). Litwa w ramach tego programu przewidziała również instrument mający na celu powrót emigrantów zarobkowych do kraju oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Z kolei Program Operacyjny Promocja Spójności (odpowiednik polskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) kładzie nacisk na rozwój infrastruktury regionalnej, w tym rozwój obszarów miejskich, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego, a także wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ponadto program ten za priorytet stawia sobie wzrost jakości oraz dostępności usług dla ludności (w tym e-usług) oraz działania mające na celu promocję zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Na uwagę w ramach tego programu zasługuje priorytet - rozwój racjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną. Według oszacowań, realizacja tego programu powinna przyczynić się do spadku wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych o 10 proc. w stosunku do 2005 roku.

Rola instytucji zarządzającej, a więc instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie wdrażania programów pomocowych oraz raportowanie ich realizacji do Komisji Europejskiej, została powierzona Ministerstwu Finansów. Natomiast instytucjami pośredniczącymi (odgrywającymi zarazem rolę instytucji wdrażających), odpowiedzialnymi za proces weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej, a także podpisanie umowy i rozliczanie poszczególnych projektów, są odpowiednie ministerstwa oraz agencje rozwoju regionalnego utworzone przez organy administracji rządowej.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorstw jest taka sama bez względu na region, w którym zlokalizowana jest inwestycja. W przypadku dużych przedsiębiorców wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym wartość ta ulega podwyższeniu o 10 punktów proc. w przypadku średnich i 20 punktów proc. w przypadku małych przedsiębiorców.

Informacji na temat programów przeznaczonych dla przedsiębiorców udziela Litewska Agencja Rozwoju Biznesu.