Zwolnienie w podatku dochodowym dotyczące firm realizujących projekty unijne budzi kontrowersje wśród coraz większej rzeszy podatników. Zarówno urzędy skarbowe, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznają, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z 2000 r. z późn. zm.) nie przysługuje firmom, które realizują projekt współfinansowany ze środków unijnych, ponieważ firmy te nie realizują ich bezpośrednio. WSA uznał, że zwolnienie przysługuje jedynie osobom prawnym, które są bezpośrednimi beneficjentami środków unijnych.

Do urzędu skarbowego zwróciła się spółka, której usługi opłacane są ze środków z bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Spójności. Spółka uważała więc, że dochód uzyskiwany przez nią podlega zwolnieniu w podatku dochodowym. Urząd i izba skarbowa uznały jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Ich zdaniem spółka jest jedynie pośrednikiem realizującym projekt unijny, a zatem nie spełnia ustawowych wymogów do skorzystania ze zwolnienia w CIT.

Spółka złożyła zatem skargę do WSA. Twierdziła, że każdy podmiot, który udowodni, że realizuje zadania unijne, może skorzystać ze zwolnienia w CIT. Pełnomocnik spółki podkreślał, że pierwszym beneficjentem, który jest podatnikiem podatku dochodowego, jest spółka, a zatem uzyskiwane przez nią dochody z projektów współfinansowanych z UE powinny być zwolnione z tego podatku.

WSA po rozpoznaniu sprawy oddalił jednak skargę spółki. Sąd nie podzielił jej argumentów. Uznał natomiast, że ze zwolnienia w podatku dochodowym w opisanej sytuacji może skorzystać jedynie bezpośredni beneficjent środków, a nie spółka.

KIEDY PODATNIK NIE ZAPŁACI CIT

Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest, by:

  • dochody pochodziły od rządów państw obcych lub instytucji międzynarodowych,
  • były to środki z bezzwrotnej pomocy,
  • dotyczyło to podmiotu, któremu pomoc jest udzielana.

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl

Sygn. akt III SA/Wa 782/07