Nie wszyscy wiedzą, czy środki trwałe spółki przejmowanej wycenione w wartości godziwej są amortyzowane dla celów bilansowych w firmie przejmującej według metod i stawek ustalonych w firmie przejmowanej. Roman Seredyński, biegły rewident, prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu przypomina, że ustawa o rachunkowości określa, że w przypadku rozliczenia połączenia spółek z zastosowaniem metody nabycia aktywa spółki przejmowanej (w tym środki trwałe) wyceniane są dla celów bilansowych według ich wartości godziwej. W związku z tym cały przejmowany majątek zostaje ujęty według wartości godziwej w księgach rachunkowych spółki przejmującej.

- Podlega on zatem jednym zasadom (polityce) rachunkowości obowiązującym w spółce przejmującej - wyjaśnia nasz rozmówca.

Według eksperta oznacza to, że spółka ta jest zobowiązana do stosowania metod i stawek amortyzacyjnych (ekonomicznych okresów użyteczności) takich jak dla własnych środków trwałych bez względu na fakt ich pochodzenia.

AGNIESZKA POKOJSKA