Przedsiębiorcy mają problemy z prawidłowym rozliczaniem samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej, ale niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych.

Ewa Opalińska, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej GLN, wyjaśniła w rozmowie z nami, że wydatki z tytułu użytkowania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego podlegają odliczeniu tylko do wysokości limitu (tzw. kilometrówki), ustalonego na podstawie zapisów ewidencji przebiegu pojazdu oraz odrębnych przepisów.

- Limitem objęte są zarówno samochody osobowe stanowiące własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jak i użytkowane na podstawie umowy najmu, użyczenia itp. w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika - argumentowała Ewa Opalińska.

Jednocześnie dodała, że dla potrzeb zastosowania limitów odliczenia kosztów, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) definiuje pojęcie samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono nową definicję, skorelowaną z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), którą stosuje się do pojazdów nabytych (oddanych do używania) od tej daty.

- Limitem nie są zatem objęte pojazdy, które nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu wspominanych definicji. Wydatki poczynione w związku z używaniem tych pojazdów stanowią koszt podatkowy zgodnie z zasadami ogólnymi - tłumaczyła nasza rozmówczyni.

W kontekście rozliczania kosztów według tzw. kilometrówki, wątpliwości budzi fakt, czy limit dotyczy również czynszu z tytuły umowy najmu samochodu osobowego.

Zdaniem Ewy Opalińskiej z przepisów wynika, że limitowane są wydatki z tytułu używania samochodu, a zatem koszty czysto eksploatacyjne. W związku z tym mogłoby się wydawać, że czynsz najmu, jako płatność wynikająca z umowy najmu, nie jest wydatkiem z tytułu używania samochodu. Organy podatkowe prezentują jednak rygorystyczne podejście w tej kwestii, wskazując, że wydatkami z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej takiego pojazdu, objętymi opisanym limitem, są np. wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, kosztu przeglądu, składki na ubezpieczenie (jeżeli umowa przewiduje, że to użytkujący opłaca tę składkę) oraz czynsz płacony z tytułu zawartej umowy najmu (np. interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli z 20 grudnia 2006 r. nr US.I-415/22/2006).

- Należy pamiętać, że limitem nie są objęte wydatki ponoszone z tytułu umowy najmu, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy leasingu. Istotne jest również to, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do udokumentowania tych wydatków fakturami zawierającymi numer rejestracyjny pojazdu - dodała ekspert Kancelarii Prawnej GLN.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl