Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy i wypisy (w tym kopie). Niedawno pisaliśmy o tym, że nowe brzmienie przepisów ustawy o opłacie skarbowej dotyczące opłacania pełnomocnictw może powodować problemy praktyczne. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia dokumentu w urzędzie lub sądzie. Podnosiliśmy, że takie brzmienie przepisów będzie oznaczało, że ten sam dokument pełnomocnictwa będzie kilkakrotnie podlegać opłacie skarbowej, jeżeli będzie on kilka razy składany we właściwym urzędzie lub sądzie.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa na rozprawie sądowej, mocodawca/pełnomocnik jest zobowiązany do natychmiastowego (w tym samym dniu) uzupełnienia złożonego pełnomocnictwa o dowód zapłaty opłaty skarbowej bądź do uiszczenia opłaty przed rozprawą, nie mając pewności, że do rozprawy (i do złożenia pełnomocnictwa) w ogóle dojdzie. Problemy dotyczą też uzyskania potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej. W praktyce osoby zobowiązane do zapłaty opłaty skarbowej rzadko płacą ją w kasie właściwego organu - często wykorzystuje się do tego elektroniczne przelewy bankowe. Te zaś są realizowane z opóźnieniem, czasem wydrukowanie potwierdzenia przelewu jest możliwe dopiero następnego dnia. Jak więc tłumaczą eksperci techniczna możliwość załączenia dowodu opłaty w dniu złożenia pełnomocnictwa jest utrudniona. Na podstawie naszych analiz podobne wątpliwości zostały przedstawione w jednej z interpelacji poselskich.

Tymczasem resort finansów nie zgadza się z tymi opiniami. Ministerstwo przypomniało, że w poprzednio obowiązującym stanie prawnym obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstawał z chwilą ich sporządzenia. Rozwiązanie takie powodowało obciążenie opłatą skarbową także pełnomocnictw, z których płynące uprawnienie nigdy nie zostało wykorzystane. Jednocześnie opłacie skarbowej w tej samej wysokości podlegały kopie, odpisy oraz wypisy pełnomocnictw. Oznacza to, że sporządzanie przez pełnomocnika kopii pełnomocnictwa w celu ich złożenia w kilku sprawach podlegało każdorazowo opłacie skarbowej.

Zdaniem resortu to właśnie te względy spowodowały, że w nowej ustawie opłatą skarbową objęte zostały tylko dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy i kopie, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Konsekwencją takiego rozwiązania było określenie momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na chwilę złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Stąd - w ocenie ministra finansów - obowiązek zapłaty opłaty skarbowej został ograniczony wyłącznie do przypadków, w których pełnomocnictwo zostaje faktycznie wykorzystane.

Odpowiedź na interpelację z 11 czerwca 2007 r. nr PL-063-45/LM/EO/07/MB7-6648)

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl