JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W okresie od listopada 2007 r. do listopada 2009 r. podatnikowi zostało przyznane stypendium postdoktoranckie z Europejskich Laboratoriów Biologii Molekularnej. W tym okresie podatnik mieszka na terenie Niemiec. Jednocześnie od 1 grudnia 2007 r. wynajmuje mieszkanie. Przychody z tytułu najmu są rozliczane w formie ryczałtu. W 2007 roku podatnik był zameldowany i pracował w Polsce. W 2008 roku jest zameldowany, pracuje i mieszka wyłącznie w Niemczech (poza krótkimi podróżami służbowymi po całej Europie). Według niemieckiego prawa podatnik posiada stałe miejsce zameldowania w Niemczech. Nie ma żony i dzieci. W 2007 roku podatnik uzyskiwał pensję w Polsce, natomiast w 2008 roku wyłącznie dochody z Niemiec (z wyłączeniem dochodu z najmu mieszkania). Zgodnie z niemieckim prawem podatnik jest zobowiązany do rozliczania się w celach podatkowych w Niemczech. Czy podatnik nie musi rozliczać się w Polsce?

ODPOWIEDŹ IZBY

Osoby fizyczne ,jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 20 umowy z 14 maja 2003 r. zawartej między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim umawiającym się państwie.

Zatem dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce lub osoby, która bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskiwany z tytułu prowadzenia prac badawczych w Niemczech, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Niemczech przez okres pierwszych dwóch lat, licząc od dnia przyjazdu podatnika do Niemiec w tym celu, pod warunkiem, że dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w RFN, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek do opodatkowania. Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Jednocześnie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jeżeli spełnione zostały wszystkie wskazane warunki, to uzyskane przez podatnika dochody ze stypendium post-doktoranckiego w 2007 i 2008 roku będą korzystały w Polsce ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 czerwca 2008 r. (nr IPPB2/415-159/08-7/SP).