Tak

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od VAT, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania: w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 tys. zł, zgłoszenia rejestracyjnego oraz prowadzenia ewidencji podatników VAT. Rolnik, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia, jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży (tak jak podatnik zwolniony podmiotowo), przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje ze zwolnienia. Prowadzi więc ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie trzech lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać z możliwości zwolnienia dla rolnika ryczałtowego.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 43 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).