PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów z Poznania

Nie

W takiej sytuacji należy zapłacić 10-proc. PIT od sprzedaży nieruchomości. Jednak jeśli w ciągu dwóch lat pieniądze zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe i odpowiednio udokumentowane, podatnik będzie mógł starać się o zwrot nadpłaty podatku.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowanie 10-proc. podatkiem nie ma zastosowania, jeśli podatnik dokonujący sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) tej ustawy, czyli m.in. ze sprzedaży nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złoży odpowiednie oświadczenie. W oświadczeniu tym powinien stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na własne potrzeby mieszkaniowe określone w ustawie o PIT (dotyczy to nieruchomości nabytych przed 2007 rokiem). Wydawałoby się więc, że niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pytaniu, powoduje konieczność zapłaty podatku. Jednak znaczenie tego oświadczenia omawiał m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2002 r. (sygn. akt III RN 90/2001), w którym czytamy, że niezłożenie przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o PIT, powoduje utratę uprawnienia do odroczenia płatności zryczałtowanego podatku, ale nie wyklucza zwolnienia od niego w przypadku spełnienia przesłanek z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT.

Inaczej mówiąc, podatniczka powinna w opisanej sytuacji zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie po dokonaniu wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe zwrócić się o zwrot nadpłaconego podatku.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.