WOJCIECH NOCUŃ

konsultant w dziale doradztwa podatkowego Accreo Taxand

- Zaliczki na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe (National Insurance Contribution - NIC) odprowadza miesięcznie za podatnika pracodawca, chyba że obroty przedsiębiorstwa nie przekraczają 1,5 tys. GBP miesięcznie - wówczas zaliczki odprowadza się kwartalnie.

Wysokość NIC zależy od wynagrodzenia, którego stawki minimalne w Wielkiej Brytanii reguluje ustawa. W obecnym roku podatkowym stawka dla osoby w wieku powyżej 21 lat wynosi 5,35 GBP za godzinę; w wieku od 18 do 21 lat - 4,45 GBP za godzinę, w wieku od 16 do 17 - 3,30 GBP za godzinę. Od 1 października 2007 r. kwoty będą wynosić odpowiednio 5,52 GBP, 4,60 GBP i 3,40 GBP.

Pracodawca ponosi ciężar składki ubezpieczeniowej za pracownika w wysokości 12,8 proc. tygodniowej płacy pracownika przekraczającej 100 GBP (składki w wysokości 11 proc. od wynagrodzeń poniżej tej kwoty obciążają pracownika).

Pracownicy zarabiający powyżej 87 GBP tygodniowo w przypadku choroby są uprawnieni do otrzymywania zasiłku z tego tytułu w wysokości 72,55 GBP tygodniowo.

Osoby samozatrudnione generalnie płacą NIC w wysokości 2,20 GBP tygodniowo, chyba że zarabiają mniej niż 4635 GBP rocznie i posiadają zaświadczenie (Certificate of Exception) - wówczas są zwolnione z tego obowiązku (Class 2). W przypadku gdy ich dochody mieszczą się w zakresie 5225-34 840 GBP, płacą dodatkową składkę w wysokości 8 proc. od tych dochodów, a gdy ich roczne dochody przekraczają kwotę 38 840 GBP, to od tej kwoty obciążone są składką w wysokości 1 proc. (Class 4).

Jeśli chodzi o dotacje i inne zewnętrzne źródła finansowania, to rzeczywiście otwarcie własnego biznesu często wymaga znacznych nakładów finansowych. Warto wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii również istnieje możliwość otrzymania pomocy publicznej dla MSP. Do takich form pomocy należy pożyczka gwarantowana dla małych firm (Small Firms Loan Guarantee) ministerstwa handlu i przemysłu (DTI) (obecnie kompetencje DTI przejął Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform).

Pożyczka jest przyznawana do wysokości 250 tys. GBP na okres maksymalnie do dziesięciu lat, przy czym 75 proc. kwoty pożyczki objęte jest gwarancją, zgodnie z którą pożyczkobiorca płaci odsetki w wysokości 2 proc. od niespłaconej kwoty. O pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorcy osiągający roczne obroty do 5,6 mln GBP i działający krócej niż pięć lat.

Inną formą pomocy jest dotacja na rozwój i badania (Grant for Research and Development), również przyznawana przez DTI.

Pomoc jest przyznawana na zasadzie dofinansowania inwestycji. Aplikować mogą mikroprzedsiębiorcy realizujący projekty trwające krócej niż 12 miesięcy (dofinansowanie do wysokości 20 tys. GBP), mali przedsiębiorcy z projektami badawczymi o czasie trwania 6-18 miesięcy (do 75 tys. GBP), MSP z innowacyjnymi projektami inwestycyjnymi o czasie trwania od 6 do 36 miesięcy (do 200 tys. GBP, z tym że projekty o strategicznym znaczeniu dla sektora mogą być dofinansowane kwotą nawet do 500 tys. GBP).

Z ciekawych projektów warto też wspomnieć o New Deal, czyli zachętach dla zatrudniania. Są to pewne formy subsydiów przyznawanych przez ministerstwo pracy (Department for Work and Pensions). Przedsiębiorca zatrudniający osoby biorące udział w programie otrzymuje przez 26 tygodni dopłaty do wynagrodzeń tych osób w wysokości 50-75 GBP w zależności od etatu pracownika. Przedsiębiorcy zatrudniający młodych pracowników mogą liczyć na grant 750 GBP przeznaczony na szkolenia. Do uzyskania subsydiów wymagane jest wypełnienie specjalnego kwestionariusza i gwarancja stałego zatrudnienia nowego pracownika (co najmniej na 26 tygodni).

(EM)