PYTANIE PODATNIKA

IZBA SKARBOWA W ŁODZI ODPOWIEDZIAŁA GP

Urząd może wydać zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

W pytaniu podatnik pisze o motorowerze starszym niż dwa lata lub mającym przebieg większy niż 6 tys. km. Użycie słowa „lub” nie determinuje w tym przypadku spełnienia obu przesłanek dotyczących przebiegu pojazdu lub okresu jego dopuszczenia do użytku. Nie można więc jednoznacznie określić, że nie jest to nowy środek transportu. Tylko bowiem spełnienie obu tych przesłanek skutkuje nieuznaniem pojazdu za nowy środek transportu.

Ponadto w pytaniu określono pojemność silnika motoroweru na do 50 cm3. W tym przypadku również nie można mówić o spełnieniu przesłanek dotyczących pojemności i mocy silnika. Należy wskazać, że motorowery o pojemności silnika do 50 cm3 sklasyfikowane są w polskiej Klasyfikacji wyrobów i usług w sekcji 35.41.11 motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy, wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3, w grupowaniu 35.41.11-00.40 motorowery o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm sześć. (PKWiU oczywiście dla celów podatkowych z 30 marca 1997 r. - Dz.U. nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z poz. 15 załącznika nr 1 do ustawy o VAT, który określa wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu, do tej grupy zalicza się motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy, wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3 (PKWiU 35.41.11). Za inne środki transportu dla celów wydawania zaświadczeń powinny być uznane pojazdy tożsame z nowymi środkami transportu niespełniające warunków niezbędnych do uznania je za nowe środki transportu, co wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 10 lutego 2005 r., nr PP4-813-1273/04/TZ/3944.

Wobec powyższego nie można jednoznacznie stwierdzić, czy określony w pytaniu pojazd nie jest nowym środkiem transportu i w konsekwencji, czy będzie miał zastosowanie art. 105 ustawy o VAT dotyczący zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju (VAT-24).

Zgodnie bowiem z art. 105 ustawy o VAT naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy, lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

W przypadku braku obowiązku uiszczenia VAT, zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego. Powinien on zawierać przewidziane w prawie informacje. Do wniosku załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Załączone do wniosku dokumenty urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy, przy wydawanym zaświadczeniu.

W sytuacji jednak, gdy przedmiotowy motorower może być uznany za pojazd tożsamy z nowymi środkami transportu (niespełniający jednak warunków do uznania go za nowy środek transportu) i z załączonych dokumentów jednoznacznie wynika, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (bo to nie jest nowy środek transportu), to urząd może wydać zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

EKSPERT WYJAŚNIA

Urząd skarbowy ma rację żądając złożenia wniosku VAT-24 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu środka transportu z innego kraju Unii.

SZYMON DALC

doradca podatkowy, Dalc i Ochocki - Doradcy, spółka doradztwa podatkowego

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Z kolei w myśl treści art. 9 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie ma miejsce wtedy (poza innymi warunkami), gdy dokonującym dostawy jest podatnik podatku od wartości dodanej. Od reguły tej istnieje odstępstwo wyrażone w ust. 3 cytowanego przepisu. Jeśli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu, to niezależnie od tego, kto jest dokonującym dostawy u nabywcy wystąpi transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia, która podlega opodatkowaniu. W tej sytuacji nie ma również znaczenia, kto jest nabywcą. Niezależnie bowiem od statusu nabywcy, to właśnie on staje się podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, iż sprowadzony pojazd nie spełnia definicji nowego środka transportu. Brak natomiast informacji, jaki jest w tym przypadku status nabywcy i czy pojazd będzie zarejestrowany przez nabywcę, czy też został sprowadzony do dalszej odsprzedaży. Zakładam, że nabywcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca podatnikiem VAT, która sprowadziła pojazd dla potrzeb prywatnych i będzie dokonywać jego rejestracji. W tej sytuacji nie wystąpi transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia, ponieważ, po pierwsze, nie mamy do czynienia z nowym środkiem transportu, po drugie nabywcą nie jest podatnik VAT. W konsekwencji nabycie używanego środka transportu przez niepodatnika VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia, czy dostawy używanego środka transportu dokonał podatnik VAT czy osoba niebędąca takim podatnikiem.

Aby zarejestrować taki pojazd, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju (art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Zaświadczenie to na druku VAT-25 jest zobowiązany wydać właściwy naczelnik urzędu skarbowego po złożeniu przez zainteresowanego stosownego wniosku na druku VAT-24.

Opracował ŁUKASZ ZALEWSKI

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 2 pkt 10 lit. a), art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).