Jeszcze w tym roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ogłosi projekt zmian w MSR nr 12 - Podatek dochodowy. Jak twierdzi Aleksandra Rytko, menedżer z PricewaterhouseCoopers, Rada zamierza wyeliminować część zwolnień, a także zaproponować zmiany w niektórych podstawowych zasadach standardu.

Zgodnie z obecnymi przepisami MSR nr 12, wartość podatkowa składnika aktywów może być różna w zależności od tego, czy kierownictwo jednostki przewiduje jego użytkowanie w prowadzonej działalności czy sprzedaż.

- Przykładowo, zaliczenie ceny nabycia (kosztu) składnika aktywów użytkowanego w działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów nie zawsze jest możliwe, zalicza się do nich natomiast całość ceny nabycia tego składnika aktywów przy jego sprzedaży - tłumaczy nasz rozmówca.

Dodaje, że różne konsekwencje podatkowe użytkowania w działalności i sprzedaży wymagają dokonywania subiektywnych ocen i złożonych obliczeń. Rada zaproponuje znaczące uproszczenie w tej dziedzinie. Wartość podatkowa zostanie zdefiniowana jako wartość, która stanowiłaby koszt uzyskania przychodu w razie sprzedaży danego składnika aktywów na dzień bilansowy. Aleksandra Rytko uważa, że ułatwi to jednostkom ustalanie wartości podatkowej większości aktywów.

Z kolei Krzysztof Gmur, starszy menedżer z PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że sposób ujmowania odroczonego podatku może wpływać na początkową wartość bilansową składnika aktywów. Obowiązujący standard zabrania ujmowania odroczonego podatku dochodowego przy początkowym ujęciu składnika aktywów, które wynika z transakcji niebędącej połączeniem jednostek i niewpływającej na wynik finansowy lub dochód do opodatkowania.

- Rada zaproponuje nowy model początkowego ujmowania - twierdzi ekspert.

Początkowa wartość aktywów będzie wynikała z oczekiwań uczestników rynku co do ich wartości podatkowej i może się różnić od ich faktycznej wartości podatkowej. Z tytułu tej różnicy jednostka będzie ujmować odroczony podatek dochodowy. Cena nabycia aktywa nie zawsze będzie równa jego początkowej wartości bilansowej skorygowanej o odroczony podatek dochodowy. Różnicę będzie się ujmować jako dyskonto od zakupu i rozliczać przez okres użytkowania danego składnika aktywów. Proponowane rozwiązanie będzie wymagać dokonywania skomplikowanych obliczeń.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl