Spółka była właścicielem stacji przekaźnikowej. Urządzeń tych nie zgłaszała do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, bo uznawała, że mu nie podlegają. Organy podatkowe jednak zainteresowały się statusem urządzeń. Ostatecznie uznały, że stanowią one budowlę i powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości (chodziło o 2001 rok).

Stanowisko to potwierdził zarówno organ odwoławczy, jak i sąd administracyjny. Niekorzystny dla siebie wyrok spółka zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak sąd oddalił jej skargę kasacyjną.

Nie jest to pierwsza sprawa tego typu budowli i stanowisko NSA w tym zakresie jest jednoznaczne - podkreślił sąd. Skład orzekający nie doszukał się naruszeń, które uzasadniałyby uchylenie wyroku sądu I instancji. Jednocześnie zauważył, że organy podatkowe mają duży problem z opodatkowaniem budowli. Niestety, wprowadzone od 2003 roku do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odwołanie do prawa budowlanego nie jest zbyt fortunne (poprzednio definicje prawa budowlanego stosowano na podstawie orzecznictwa sądów). Powodem jest to, że sama definicja budowli nie jest zbyt udana i trudna do zastosowania na gruncie prawa podatkowego.

proc. wynosi maksymalna dopuszczalna stawka podatku od budowli

Sąd jednak podkreślił, że w opisywanej sprawie trudno zarzucić organom podatkowym dowolność rozstrzygnięcia. Organy powołały biegłego i uzyskały odpowiedź, że sporny obiekt jest budowlą. Dlatego go opodatkowały. NSA nie zgodził się też z zarzutem, że powołanie biegłego było bezpodstawne. Sąd zwrócił uwagę, że podatnik spornych urządzeń nie zgłaszał do opodatkowania i nie podawała ich wartości. Uważał bowiem, że nie są to budowle podlegające opodatkowaniu. Brak podania wartości budowli jest przesłanką, która upoważnia organ podatkowy do powołania biegłego - przypomniał NSA.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 903/06

DEFINICJA BUDOWLI

Obecnie budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl