Zapadł wyrok ważny dla podatników, którym minął termin na uzupełnienie braków formalnych w rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził bowiem zasadę określoną w przepisach Ordynacji podatkowej, że termin może zostać przywrócony, jeśli jego uchybienie nastąpiło bez winy podatnika.

W rozpatrywanej przed sądem sprawie podatnik - przedstawiciel w Polsce spółki węgierskiej - zwrócił się do urzędu skarbowego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT w wysokości ok. 130 tys. zł. Urząd odrzucił bowiem ten wniosek, gdyż stwierdził, że podatnik nie przedstawił wiarygodnego zaświadczenia, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka przedstawiła polskim organom zaświadczenie, jakie uzyskała od węgierskich władz skarbowych. Urząd skarbowy uznał jednak, że zaświadczenie to nie spełnia ustawowych wymogów. Podobnie stwierdził dyrektor izby skarbowej. Powołując się na art. 162 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał, że nie wystąpiły przesłanki określone w tym przepisie do przywrócenia terminu.

Spółka złożyła więc skargę do WSA, w której stwierdziła, że uchybienie terminu nie było od niej zależne i domagała się jego przywrócenia. Jak powiedział podczas rozprawy pełnomocnik spółki, polski urząd skarbowy nie zakwestionował meritum zaświadczenia, a jedynie jego formę, natomiast węgierskie organy skarbowe odmówiły wydania kolejnego zaświadczenia zgodnego z polskimi wymaganiami. Pełnomocnik powołał się również na wymogi dotyczące zaświadczenia określone w VIII Dyrektywie Rady Unii Europejskiej i dowodził, że złożone zaświadczenie je wypełniało.

WSA oddalił jednak skargę twierdząc, że brak przepływu informacji o elementach zaświadczenia między spółką węgierską a jej przedstawicielstwem w Polsce nie może świadczyć o braku winy ze strony podatnika. Oznacza to, że nie zostały spełnione wymogi art. 162 Ordynacji podatkowej, a więc niemożliwe było przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 874/07

KIEDY URZĄD PRZYWRÓCI TERMIN

Aby urząd przywrócił termin, podatnik powinien:

  •  uprawdopodobnić, że uchybienie terminowi nie powstało z jego winy,
  •  przygotować podanie o przywrócenie terminu - trzeba je wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia,
  •  dopełnić czynności, dla których określono termin.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl