Szczegóły budżetu zadaniowego, który ma zostać opublikowany w projekcie uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2008 dopracowuje obecnie departament budżetu zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem minister Teresy Lubińskiej.

- W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 rok znajdą się elementy budżetu zadaniowego - potwierdza prof. Leszek Patrzałek z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jakie to będą elementy, określają przepisy obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok znajdziemy m.in. główne cele polityki gospodarczej i społecznej państwa, założenia makroekonomiczne na trzy kolejne lata, w tym prognozy produktu krajowego brutto, poziomu cen towarów i usług, przeciętnego wynagrodzenia, poziomu zatrudnienia i bezrobocia, a także salda obrotów bieżących.

Omówione zostaną również projektowane dochody i wydatki budżetowe, dług sektora finansów publicznych, środki z pomocy unijnej. Pojawiają się także informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji oraz kierunki prywatyzacji. Jednak najważniejszym elementem budżetu zadaniowego będzie zestawienie zadań wraz z podaniem celów, jakie mają one realizować, mierników wykonania i przewidywanych kosztów realizacji. Zestawienie to, jak mówiła Gazecie Prawnej minister Teresa Lubińska, będzie uproszczoną formą budżetu zadaniowego.

Dzięki tym informacjom, każdy będzie mógł zobaczyć, jakie cele i zadania chce realizować rząd w najbliższych trzech latach. Budżet zadaniowy różni się bowiem tym od budżetu tradycyjnego, że ustalane są zadania wieloletnie. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie środków budżetowych. Ministrowie i posłowie, którzy będą chcieli przenieść środki z jednego zadania na inne, będą musieli uzasadnić, dlaczego rząd powinien realizować to zadanie.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl