Słowenia przyciąga wielu zagranicznych przedsiębiorców. Atrakcyjne dla nich jest korzystne położenie Słowenii, liberalne przepisy w zakresie handlu wewnętrznego oraz stabilizacja gospodarcza.

Według Krzysztofa Gratki, konsultanta w Accreo Taxand, Polska jest jednym z ważniejszych partnerów handlowych Słowenii, niemniej jednak należy podkreślić, że wciąż zdecydowanie więcej towarów kupujemy od firm słoweńskich niż sprzedajemy na lokalnym rynku.

- Po stronie minusów prowadzenia działalności gospodarczej w Słowenii należy przede wszystkim wymienić zbiurokratyzowane procedury rejestracyjne, które często bywają czasochłonne (od 1,5 miesiąca do 4 miesięcy), a przy tym są dość kosztowne - podkreśla Krzysztof Gratka.

Prowadzenie firmy

Podmioty planujące prowadzenie działalności gospodarczej w Słowenii powinny pamiętać, że zgodnie z wewnętrznymi przepisami istnieje obowiązek sporządzania dokumentów obiegowych w rodzimym języku. Także osoby piastujące najwyższe stanowiska w firmie powinny posługiwać się językiem słoweńskim.

- Dodatkowym warunkiem jest obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę oryginałów dokumentacji lub kopii poświadczonych notarialnie. W rezultacie prowadzenie działalności bez lokalnego doradcy bądź wspólnika wydaje się bardzo trudnym zadaniem - ostrzega Krzysztof Gratka.

Dodaje, że w zależności od preferencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zagraniczny przedsiębiorca może wybrać jedną z poniższych form: firma jednoosobowa, spółka jawna, spółka cicha, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Z informacji Krzysztofa Gratki wynika, że najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Słowenii jest firma jednoosobowa (tzw. samozatrudnienie). Na popularność tej formy wpływa fakt, że osoby podejmujące działalność gospodarczą w tej formie mogą pozostawać także w stosunku pracy z innym podmiotem bez żadnych negatywnych konsekwencji dla prowadzonej działalności.

- W celu podjęcia działalności gospodarczej w formie samozatrudnienia przedsiębiorca musi dopełnić wielu obowiązków ewidencyjnych. Przede wszystkim inwestor musi zarejestrować działalność w ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez Agencję Ewidencji Publicznych (AJPES). Pewnym udogodnieniem w tym zakresie jest możliwość dokonania rejestracji w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu internetowego VEM - wskazuje nasz ekspert z Accreo Taxand.

Wyjaśnia jednocześnie, że następnym krokiem, po uzyskaniu stosownego wpisu w ewidencji, jest zgłoszenie działalności do rejestru prowadzonego przez właściwy dla przedsiębiorcy urząd skarbowy. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej przedsiębiorca uzyskuje numer NIP.

To jednak nie koniec obowiązków ewidencyjnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest jeszcze do otworzenia rachunku w Funduszu Emerytalnym, a także uzyskania numeru ubezpieczenia socjalnego i numeru statystycznego. Niedostatki wynikające z często długo przeciągającej się procedury rejestracyjnej zdają się rekompensować niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie, albowiem koszt rozpoczęcia działalności rozpoczyna się już od 25 euro.

- Wśród spółek od lat najatrakcyjniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej dla zagranicznych przedsiębiorców jest odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - stwierdza Krzysztof Gratka.

Wyjaśnia również, że minimalny kapitał założycielski spółki wynosi 7,5 tys. euro, przy czym istnieje wymóg, aby co najmniej 25 proc. kapitału spółki zostało wniesione w gotówce przed rejestracją. Także aporty rzeczowe powinny zostać wniesione przez udziałowca przed zarejestrowaniem podmiotu. Przepisy słoweńskie przewidują także pewne ograniczenia w zakresie liczby wspólników oraz wysokości nominalnej udziału. Otóż słoweńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może mieć więcej niż 50 wspólników, natomiast wartość nominalna udziału musi być nie mniejsza niż 50 euro.

Polskich inwestorów pragnących prowadzić działalność gospodarczą w Słowenii na większą skalę zainteresuje w szczególności organizacja spółki akcyjnej. Dla tego rodzaju spółki ustawodawca przewidział minimalny kapitał w wysokości 25 tys. euro. Analogicznie jak w przypadku spółki z o.o. co najmniej 25 proc. kapitału w gotówce oraz aporty rzeczowe muszą zostać wniesione przed rejestracją. Cechą charakterystyczną spółki akcyjnej jest obowiązek zatrudnienia przynajmniej 20 pracowników, a także posiadania co najmniej 5 akcjonariuszy.

Spółki osobowe cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością wśród inwestorów zagranicznych.

- Kwoty stanowiące podstawę podatku od wynagrodzenia podane są w ujęciu miesięcznym, a nie rocznym jak w przypadku podatku dochodowego. Istotne jest także, że opodatkowane podatkiem od wynagrodzeń jest wynagrodzenie w kwocie brutto - wyjaśnia Krzysztof Gratka.

Wskazuje też, że słoweńskie przepisy podatkowe przewidują generalną ulgę od dochodu w wysokości 2959,60 euro. Istotna w praktyce dla obywateli Polski (jako rezydentów kraju należącego do Unii Europejskiej) może okazać się także ulga na członków rodziny w kwocie 2066,00 euro, jeżeli taki dochód przekracza 90 proc. dochodów do opodatkowania w danym roku podatkowym danej osoby fizycznej.

Podatek od firm

Z danych eksperta Accreo Taxand wynika, że w Słowenii stawka podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych jest systematycznie obniżana i docelowo ma wynosić w 2010 roku 20 proc. Według aktualnie obowiązującej stawki podatnicy opodatkowują dochód stawką 22 proc.

Zerową stawkę do osiąganych dochodów zastosują m.in.: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Obowiązki VAT

Co do zasady, dostawa towarów i świadczenie usług opodatkowane są w Słowenii 20-proc. stawką VAT. Jednak w zakresie dostawy niektórych towarów i usług zastosowanie znajdzie zredukowana stawka w wysokości 8,5 proc. Stawką tą objęte są m.in.: dostawy żywności, wody, lekarstw, sprzętu medycznego, transportu publicznego, książek oraz apartamenty.

W Słowenii, próg po przekroczeniu którego podmioty muszą się zarejestrować dla celów VAT, został ustalony na poziomie 25 tys. euro. Podatnicy, którzy nie osiągnęli obrotu przekraczającego powyższy poziom, zwolnieni są z VAT.

- Przedsiębiorcy zobowiązani są także do regularnego składania deklaracji za okresy miesięczne, kwartalne lub półroczne - podsumowuje Krzysztof Gratka.

ROZLICZENIA PIT

W Słowenii, co do zasady, osoba pozostająca w stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od wynagrodzenia. - Zarówno w przypadku podatku dochodowego, jak i podatku od wynagrodzeń stawki mają charakter progresywny i zależą od wysokości otrzymywanych przez podatnika dochodów i wynagrodzeń - podkreśla Krzysztof Gratka.

SKALA PIT W SŁOWENII

Osoba, która osiągnie dochody w 2008 roku w wysokości:

• poniżej 7187,60 euro będzie opodatkowana według stawki 16 proc.,

• w przedziale od 7187,60 - 14375,20 euro zapłaci 1150,02 Euro + 27 proc. nadwyżki przekraczającej 7187,60 euro,

• Powyżej 14375,20 euro zapłaci 3090,67 euro + 41 proc. od nadwyżki.

PODATEK OD WYNAGRODZEŃ W SŁOWENII

Stawki podatku od wynagrodzeń kształtują się następująco:

• do 688,53 euro - 0 proc.,

• od 688,53 - 1669,17 euro - 1,1 proc.,

• od 1669,17 - 3129,69 - 2,3 proc.,

• powyżej 3129,69 euro na poziomie 4,4 proc.

SŁOWEŃSKA SPÓŁKA CICHA

Specyficznym podmiotem prawa słoweńskiego jest spółka cicha. Spółka cicha jako jedyna ze spółek nie posiada osobowości prawnej. Istota spółki cichej opiera się na współdziałaniu wspólnika cichego i wspólnika jawnego. Wspólnik cichy wnosząc wkład na rzecz wspólnika jawnego uczestniczy w zyskach z działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólnika jawnego, natomiast nie ujawnia się na zewnątrz, nie posiada prawa do majątku spółki, a także nie odpowiada za zobowiązania spółki.