JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Gmina zamierza złożyć wniosek o współfinansowanie projektu inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,08 km z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem wnioskowanej inwestycji będzie budowa drogi gminnej. W kosztach inwestycji gmina ujmie VAT w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie społeczności lokalnej, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących wieczystego użytkowania, dzierżawy i sprzedaży działek. Czy gminie, przy realizacji tej inwestycji, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 i 90 ustawy o VAT oraz obowiązkami dokonywania korekt podatku naliczonego określonymi w art. 91 ustawy o VAT. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W omawianym przypadku realizacja przez gminę przedmiotowej inwestycji (przebudowa drogi gminnej) nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawcy zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanej inwestycji.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2008 r. (nr IP-PP2-443-615/08-2/BM).