Kwestie wpisów i skreśleń z listy doradców podatkowych reguluje ustawa o doradztwie podatkowym.

Jak wyjaśnia w rozmowie z nami dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW, doradca podatkowy może być skreślony z listy na własny wniosek względnie z urzędu lub na wniosek ministra finansów - w przypadku gdy utracił prawo do wykonywania zawodu, zawiesił wykonywanie zawodu na okres przekraczający pięć kolejnych lat, nie dopełnił ustawowego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, albo gdy zmarł.

- Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych - stwierdza dr Janusz Fiszer.

Powody do skreślenia

Ewa Grzejszczyk, menedżer w firmie Deloitte, zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy na wniosek doradcy podatkowego lub z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych w przypadku utraty prawa do wykonywania zawodu, która nastąpiła w wyniku prawomocnego orzeczenia: środka karnego zakazu wykonywania zawodu, środka karnego pozbawienia praw publicznych, całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu, stwierdzającego złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu, utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia; zawieszenia wykonywania zawodu na okres przekraczający pięć kolejnych lat; niedopełnienia ustawowego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; śmierci doradcy.

- Osoba skreślona z listy na swój wniosek albo z powodu niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż pięć lat i spełnia ona warunki ustawowe wpisu. Natomiast w przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu następuje przywrócenie wpisu na listę na wniosek doradcy podatkowego, chyba że doradca podatkowy nie spełnia warunków ustawowych wpisu - dodaje Ewa Grzejszczyk.

Ponowny wpis

Jak już zasygnalizowali nasi rozmówcy, doradca podatkowy, który zostanie z listy skreślony, może na nią wrócić. Będzie to jednak możliwe tylko w określonych przypadkach.

Zdaniem dr. Janusza Fiszera ponowny wpis na listę doradców podatkowych jest możliwy w trzech przypadkach określonych w ustawie. Po pierwsze, gdy orzeczenie o utracie prawa do wykonywania zawodu zostanie uchylone, a dana osoba złoży wniosek o ponowny wpis na listę i spełnia niektóre ustawowe warunki wymagane dla wpisu na listę (tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego). Po drugie, gdy skreślenie nastąpiło na wniosek samego doradcy, a od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż pięć lat i dana osoba spełnia wspomniane ustawowe warunki wymagane dla wpisu na listę. Po trzecie, gdy skreślenie nastąpiło z powodu niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż pięć lat, a dana osoba spełnia wspomniane ustawowe warunki wymagane dla wpisu na listę. W tym przypadku jednak ponowny wpis może być dokonany nie wcześniej niż po upływie roku od dnia skreślenia.

- W dwóch ostatnich przypadkach, gdy warunek, że od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż pięć lat, nie zostanie zachowany, wpis na listę doradców podatkowych będzie możliwy, lecz dopiero po ponownym przeprowadzeniu całego postępowania określonego w ustawie, a więc po spełnieniu ustawowych warunków wymaganych dla wpisu na listę doradców podatkowych, w tym m.in. po ponownym złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego - podsumowuje dr Fiszer.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443).