W uzasadnieniu jednej ze swoich interpretacji minister finansów stwierdził, że kosztem uzyskania przychodów mogą być również inne opłaty poniesione przez spółkę w związku z zawartą umową kredytu, takie jak koszty prowizji i inne opłaty dodatkowe. Ponieważ brak jest bezpośredniego powiązania opłat dodatkowych (prowizji bankowych) z konkretnymi przychodami, wobec tego należy uznać, że opłaty dodatkowe stanowią tzw. koszty pośrednie i zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Taka interpretacja podatkowa wskazuje wprost, że prowizje bankowe stanowią koszt uzyskania przychodów już w momencie ich poniesienia. Mając na uwadze treść tej interpretacji oraz treść art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione przez podatnika w związku z prowizjami bankowymi mogą zostać ujęte jako koszt podatkowy w roku poniesienia. Analogiczna zasada powinna zostać przyjęta przez podatników w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie innych usług (tj. usług doradczych, usług prawnych oraz usług pośrednictwa) w odpowiedni sposób udokumentowanych. Jako przykład takiego stanowiska można wskazać interpretację podatkową wydaną 6 września 2007 r. przez naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (nr 1472/ROP1/423-292/07/KM), gdzie stwierdzono, że należy stwierdzić, że wydatki na doradztwo finansowe mają charakter kosztów pośrednich. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniej relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane są z przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym roku (okresie) podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Podatnik powinien zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte