W wielu firmach pracodawcy oferują swoim pracownikom dopłaty do wczasów. Jednak pracownicy korzystający z tej formy dofinansowania często nie wiedzą, że taka dopłata do wczasów jest ich przychodem.

Przychody do wykazania

Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, wyjaśnił w rozmowie z nami, że wszelkie dopłaty do różnorodnych form wypoczynku pracowników, jak: wczasy, wycieczki, czy to wypłacane ze środków obrotowych pracodawcy czy też ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stanowią formę świadczeń pieniężnych ponoszonych za tych pracowników i stanowią dla celów podatkowych przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

- Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych - wskazał Piotr Maksymiuk.

Natomiast Monika Trzaskowska, starszy konsultant w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, wskazała, że w przypadku świadczeń częściowo odpłatnych przychodem pracownika jest zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o PIT różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

- Wartość dofinansowania do wczasów dla pracownika płatnik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT - dodała Monika Trzaskowska.

Koszty do rozliczenia

Eksperci Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe wyjaśnili również, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- Kosztem uzyskania przychodów są jednak zgodnie z tym przepisem świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - podkreślił Piotr Maksymiuk.

Jednocześnie dodał, że przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewidują, że pracodawcy, którzy nie utworzyli funduszu, wypłacają pracownikom świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

- Pracodawca wypłaca świadczenia urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata tego świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego - podsumowała Monika Trzaskowska.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl