Nabywca w drodze dziedziczenia środków pozostawionych przez zmarłego na rachunku oszczędnościowym nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego. Musi natomiast oddać fiskusowi podatek od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o PIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Wypłata przez bank

Możliwość wypłaty przez bank w przypadku śmierci posiadacza rachunku kwoty zwrotu kosztów pogrzebu oraz kwoty zapisu bankowego nie dotyczy wspólnych rachunków bankowych. Trzeba wiedzieć, że kwoty wypłacone przez bank z obu tych tytułów nie należą do spadku.

- Posiadacz rachunku bankowego może polecić po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej - mówi Przemysław Skorupka, radca prawny w Kancelarii Prawnej Lakron M. Kargul i Wspólnicy.

Chodzi tu o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, czyli tzw. zapis bankowy na wypadek śmierci regulowany w art. 56 prawa bankowego. Ekspert zwraca uwagę, że kwota ta, niezależnie od ilości dyspozycji, nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku 20­krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ani nie może przekraczać wysokości środków na rachunku. Obecnie wynagrodzenie to wynosi 2783,40 zł, zatem jego 20­krotność to 55 668 zł.

- W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego bank jest obowiązany wypłacić z tego rachunku kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku - dodaje ekspert.

Złożenie zeznania

Kwoty wypłat, które zgodnie z przepisami prawa bankowego nie zostały wyłączone ze spadku, mogą być przedmiotem dziedziczenia i z tego tytułu podlegają podatkowi od spadków. Bank jest zobowiązany do wypłaty kwoty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego. Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

W praktyce spadkobierca rozlicza się z fiskusem dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych. W przypadku zapisu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jego wykonania. Zeznanie podatkowe składa się w urzędzie skarbowym na wypełnionym formularzu SD-3. Osoby zwolnione z podatku od spadku (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) zamiast zeznania podatkowego składają w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabyciu majątku na formularzu SD-Z1.

20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może maksymalnie wynieść zapis bankowy

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl