Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik zamierza wyjechać do sanatorium. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w tym ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?

Tak

Oczywiście takie odliczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym lub na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne, jeśli mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tego odliczenia można w rozliczeniu rocznym pomniejszyć dochód m.in. o wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazd do sanatorium się uwzględnia

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Wyjeżdża do sanatorium w Kołobrzegu. Będzie podróżować pociągiem. Czy wydatki na dojazd do ośrodka może odliczyć w zeznaniu?

Tak

W zeznaniu podatkowym osoby niepełnosprawne mogą uwzględnić wydatki poniesione również na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki trzeba dokumentować

Czy podatnik, który chce w zeznaniu rocznym PIT odliczyć wydatki poniesione na pobyt w sanatorium, musi posiadać na to jakieś dokumenty?

Tak

Większość wydatków odliczanych w rocznym PIT na cele rehabilitacyjne trzeba dokumentować. Dotyczy to także pobytu w sanatorium czy innych zakładach zajmujących się rehabilitacją. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Mogą to być np. rachunek z sanatorium, który potwierdzi poniesienie wydatków. Pomocne będą również karty zabiegowe, które będą potwierdzeniem, że podatnik na pewno w sanatorium przebywał. Trzeba jeszcze dodać, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy każdy przejazd jest objęty ulgą

Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne wizyty u lekarzy specjalistów?

Nie

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zarówno pojęcie zabiegu, jak i rehabilitacji nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem wyjaśnienia tych pojęć należy dokonać w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę.

Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Natomiast rehabilitacja w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów przez stosowanie działań usprawniających. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Innymi słowy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dowożenie niepełnosprawnej córki na wizyty u lekarzy specjalistów, na badania diagnostyczne, lekarskie oraz na zabiegi mające na celu postawienie diagnozy - niewątpliwie należy uznać za przewozy konieczne przy stanie zdrowia córki. Jednak odliczeniu od dochodu wolą ustawodawcy podlegają wyłącznie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego wydatki te nie mogą podlegać odliczeniu od dochodu podatniczki.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie koszty leczenia można odliczyć

Podatnik jest zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (schorzenie kręgosłupa). Czy w związku z tym ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami?

Tak

Poniesienie wydatków na pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w tym wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie czy zabiegi, a także wydatków związanych z odpłatnym przejazdem środkami transportu publicznego (np. pociągiem czy autobusem) w celu przejazdu na taki turnus czy leczenie, uprawnia osobę niepełnosprawną do odliczenia ich od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazdy do lekarza się odlicza

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć jako wydatki na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione na opłatę wizyt u lekarzy specjalistów?

Nie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia 15 tytułów wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia jako wydatki na cele rehabilitacyjne. W katalogu tym niestety nie mieszczą się wydatki za prywatne usługi lekarskie. Aby wydatek tego typu uznać za poniesiony na rehabilitację, musiałoby to wynikać wprost z zapisów ustawowych. Tymczasem przepisy ustawy o PIT nie zawierają takich regulacji.

Zatem brak jest podstaw do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na odpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, ponieważ wydatek ten nie został wymieniony w katalogu ulg rehabilitacyjnych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki na zabiegi będą kosztem

Czy wydatki na rehabilitację pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?

Tak

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów. Zatem za koszt uzyskania przychodów mogą być uznane tylko takie wydatki, które spełniają jednocześnie dwa warunki, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu negatywnym. Kosztem uzyskania przychodu są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo nakłady i wydatki związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z tego źródła.

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany do ustawy o CIT. W konsekwencji, wydatki poniesione na leczenie rehabilitacyjne pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków, racjonalności wydatków oraz wykazania ich związku z osiąganymi przychodami lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Podstawa prawna

• Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Czy wydatki na auto są limitowane

Podatnik dojeżdża na zabiegi w sanatorium własnym samochodem. Jest osobą niepełnosprawną. Czy wydatki na samochód podlegają odliczeniu w ramach limitu?

Tak

Odliczone od dochodu mogą być również wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).