Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się także zasady sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze darowizny lub spadku. Do końca 2006 roku zbycie nieruchomości nabytych w ten sposób było zwolnione z podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2007 r. opodatkowaniu już podlega.

Ważne jest jednak to, że wskazane zwolnienie z PIT nadal ma zastosowanie do nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nabytymi w formie darowizny lub w spadku do 31 grudnia 2006 r. i to bez względu na to, kiedy nastąpi sprzedaż tych nieruchomości i praw.

Od 1 stycznia 2007 r. sprzedaż nieruchomości i określonych praw związanych z nieruchomościami powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od dochodu z tej sprzedaży. Oczywiście obowiązek taki powstaje tylko wtedy, gdy podatnik nie korzysta ze zwolnień podatkowych, tj. dokonuje sprzedaży odziedziczonej lub podarowanej mu nieruchomości lub prawa przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło ich nabycie, albo też gdy sprzedaje mieszkanie przed upływem 12 miesięcy od zameldowania się w nim na pobyt stały.

Trzeba jednak podkreślić, że mimo iż od początku 2007 roku trzeba płacić PIT od sprzedaży darowanej lub odziedziczonej po tej dacie nieruchomości, to przy ustalaniu dochodu do opodatkowania można uwzględnić koszty podatkowe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują bowiem, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

Przykład: PIT od LOKALU kupionego i darowanego

W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego, jeśli 20/100 udziału zostało przez podatniczkę nabyte 28 grudnia 2006 r., a pozostałe 80/100 udziału zostało podatniczce darowane 10 maja 2007 r.?

Do odpłatnego zbycia udziału w wysokości 80/100 nabytego 10 maja 2007 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Skutkiem tego ewentualna sprzedaż otrzymanego przez podatniczkę w 2007 roku udziału 80/100 w nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.

Natomiast odnosząc się do odpłatnego zbycia 20/100 udziałów w przedmiotowym lokalu, zastosowanie będą tu miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Ta część przy sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu 10-proc. PIT. 

Przykład: Opodatkowanie sprzedaży mieszkania ze spadku

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w 1995 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku za dzień nabycia spadku uznaje się dzień śmierci spadkodawcy. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę następuje w drodze postanowienia sądu. Przepisy kodeksu cywilnego uzależniają nabycie spadku od woli spadkobiercy. Oświadczenie woli w tym przedmiocie może być złożone w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia. Złożenie oświadczenia oznacza nabycie spadku w chwili jego otwarcia z mocą wsteczną.

W omawianym przypadku nabycie nieruchomości nastąpiło z dniem śmierci spadkodawcy, tj. 6 listopada 1995 r. W konsekwencji dokonanie przez podatniczkę odpłatnego zbycia tej nieruchomości nabytej w drodze spadku w 1995 roku nie stanowi źródła przychodu opodatkowanego PIT.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).