Z własnością lub posiadaniem gruntu lub nieruchomości wiążą się obowiązki podatkowe w podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki oraz budowle prywatne. A zatem każdy, kto posiada nieruchomość lub jest jej właścicielem, jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Zgodnie z procedurą podatek od nieruchomości płaci się do gminy, a nie do urzędu skarbowego. Organem podatkowym w podatku od nieruchomości jest bowiem wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przepisy określają też terminy zapłaty podatku. Jego wysokość ustala w decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. W praktyce oznacza to, że podatek należy zapłacić organowi podatkowemu, na którego terenie położona jest działka lub nieruchomość. Co więcej, wysokość podatku ustala organ podatkowy w decyzji, która jest doręczana podatnikowi. Podstawą do ustalenia stawki podatku jest uchwała rady gminy. Wójt gminy, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową nieruchomości (gruntu, mieszkania, budynku lub jego części) oraz ustalone stawki, oblicza, ile podatnik powinien zapłacić, i wydaje decyzję określającą podatek do zapłaty.

Podatnik po otrzymaniu decyzji ma obowiązek uiścić podatek. Jest on płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak podatnik się spóźni z zapłatą, będzie musiał zapłacić także odsetki. Naraża się też na sankcje karne skarbowe.

Przykład: Komu złożyć informację o nieruchomościach

Mieszkam w Krakowie i kupiłem ostatnio działkę w górach (okolice Rabki). W związku z tym nie wiem, komu mam złożyć informację o nieruchomościach, prezydentowi Krakowa czy wójtowi gminy w górach?

Podatnik powinien złożyć informację wójtowi gminy w miejscowości górskiej, w której kupił działkę. Właściwym organem podatkowym jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zgodnie z tą zasadą nie ma znaczenia fakt zamieszkania w Krakowie. Podatek od nieruchomości należy zapłacić organowi podatkowemu, któremu podlega działka. Oznacza to w praktyce, że podatnik powinien złożyć informację o nieruchomościach wójtowi gminy.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).