Gdyby nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, to wówczas pierwszą opłatę użytkownik wieczysty musi uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste. Gdyby zaś oddanie gruntu nastąpiło w drodze bezprzetargowej, to wówczas pierwsza opłata może zostać rozłożona na oprocentowane raty, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednakże wojewoda, rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej. Pierwszej opłaty nie pobiera się między innymi w razie wzajemnej zamiany praw użytkowania wieczystego, zamiany użytkowania wieczystego na własność lub odwrotnie. 

Ważne!

Wniosek o zmianę terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego składa się nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, czyli do 17 marca danego roku

Opłaty roczne użytkownik wieczysty powinien uiszczać przez cały czas trwania umowy do 31 marca każdego roku. Wnosi ją z góry za rok. Natomiast nie płaci jej tylko za ten rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Użytkownik wieczysty może też wnioskować o zmianę terminu wnoszenia opłaty rocznej. Wniosek powinien uzasadnić. Powinien zaproponować inny termin i oświadczyć, że nie zalega z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata ubiegłe. Natomiast do wniosku powinien dołączyć dowód wpłaty (oryginał i kopię) opłaty rocznej za rok poprzedni oraz dokumenty, które uzasadniają zmianę terminu zapłaty.

Ustalenie innego terminu wnoszenia opłaty rocznej może nastąpić przed upływem ustawowego terminu wnoszenia jej, tzn. przed 31 marca bieżącego roku.
Zdarza się, że w ciągu roku umowa użytkowania wieczystego wygasa. Opłata roczna za ten rok zostaje wówczas zmniejszona proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego. 

Ważne!

W razie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel stawkę procentową opłaty rocznej ustala się dla tego celu, który został określony jako podstawowy

Wysokość pierwszej opłaty oraz opłat rocznych ustalana jest według stawki procentowej od ceny konkretnej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Wysokość pierwszej opłaty wynosi od 15 do 25 proc. ceny tej nieruchomości gruntowej, od której jest uiszczana. Jeżeli nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, to wówczas bierze się pod uwagę cenę, jaką obowiązany jest zapłacić jej nabywca. Natomiast przy sprzedaży bezprzetargowej cena nieruchomości nie może być niższa niż jej wartość.

Natomiast wysokość stawki procentowej opłat rocznych zależy od tego, na jaki cel grunt został oddany. Chodzi tutaj o cel określony w umowie użytkowania wieczystego.

Wynosi ona:

  • 0,3 proc. ceny – na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • 0,3 proc. ceny – pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych,
  • 0,3 proc. ceny – na działalność charytatywną, niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,
  • 1 proc. ceny – na cele rolne,
  • 1 proc. ceny – na cele mieszkaniowe, realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową,
  • 2 proc. ceny – na działalność turystyczną,
  • 3 proc. ceny – na inne cele.

Podstawa prawna

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).