Tak

Odpowiedzialność jest jednak ograniczona. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych. Jednak, po pierwsze, dotyczy to tylko zobowiązań powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Po drugie, odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Ponadto odpowiedzialność byłego małżonka nie obejmuje niepobranych należności z tytułu podatków oraz pobranych, a niewpłaconych podatków przez płatników lub inkasentów. Odpowiedzialność nie obejmuje także odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Zasady odpowiedzialności za zobowiązania byłego małżonka mają zastosowanie także w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).