Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale dotyczącej opodatkowania nagród i bonusów związanych ze sprzedażą premiową stwierdził, że nie są one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Skład orzekający NSA powziął wątpliwość, czy w 1999 roku przepis dotyczący zryczałtowanej formy podatku dochodowego od osób fizycznych miał zastosowanie do podmiotów uzyskujących przychody z działalności gospodarczej.

Pytanie dotyczyło skargi podatników, którym organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatku dochodowego za 1999 rok. Powodem była różnica zdań między podatnikami a fiskusem co do opodatkowania otrzymanych przez nich nagród pieniężnych wypłaconych przez hurtownię farmaceutyczną na podstawie ustanowionego wewnętrznego regulaminu sprzedaży premiowej leków i środków farmaceutycznych. W ocenie podatników nagrody były objęte 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zdaniem organów podatkowych stanowiły bonifikatę (rabat, upust cenowy) pomniejszającą koszty zakupu towarów.

Siedmioosobowy skład orzekający NSA uznał, że sporne należności nie podlegały opodatkowaniu w zryczałtowanej stawce. Jak zauważył NSA, dla sprawy zasadnicze znaczenie miało zdefiniowanie pojęcia sprzedaży premiowanej. Zdaniem sądu pojęcie to składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. Sprzedaż jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę. Premia oznacza zaś nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do kolejnych działań osobę nagrodzoną.

Dlatego w ocenie NSA na gruncie prawa podatkowego nagroda pieniężna ustalona w regulaminie sprzedaży premiowanej w omawianej sprawie prowadzi końcowo do obniżenia kosztów zakupu towarów nabywanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w celu zyskania przychodów. Co więcej, ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie przez nabywcę kosztów uzyskania przychodów. Stanowi zatem nierozerwalny element działalności gospodarczej.

Sprzedaż hurtowa towarów podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, premiowana nagrodami pieniężnymi, nie może być uznana za sprzedaż premiową, z której dochód opodatkowany jest w formie ryczałtu. Sprzedaż premiowa podlegająca tej formie opodatkowania to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Sygn. akt II FPS 5/06

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl