Polscy podatnicy pracujący w danym roku podatkowym tylko w Luksemburgu nie mają obowiązku rozliczania swoich dochodów w Polsce.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku w Luksemburgu i Polsce, który jest rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Jeśli tego nie zrobił, grozi mu kara grzywny. Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy w KPMG wyjaśnił, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z luksemburskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Luksemburgu (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek w Luksemburgu

W Luksemburgu PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Kwota wolna od podatku wynosi 9750 euro.
- Dochody w 2007 roku były opodatkowane według progresywnej skali podatkowej, poczynając od 8 proc. dla dochodu powyżej 9750 euro, a kończąc na 38 proc. dla dochodu powyżej 34 500 euro, ze wzrostem co 2 proc., czyli zastosowano 16 progów podatkowych - podkreśla Mateusz Kobyliński.
Jednocześnie dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych w Luksemburgu. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła 10,8 proc.

Metoda wyłączenia z progresją

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Luksemburga stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z luksemburskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.
Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik może pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Luksemburga dieta wynosi 45 euro). Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać ze wszystkich ulg i zwolnień.
- Jeśli jednak zeznanie jest składane po terminie, podatnik nie ma prawa do rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem ani do skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci - dodaje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać na złote polskie według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia. Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z luksemburskim pracodawcą.
- Może to być kopia luksemburskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach - podsumowują eksperci KPMG.