AGNIESZKA TAŁASIEWICZ
partner Ernst & Young
Zgodnie z nowym brzmieniem Ordynacji podatkowej pytanie może być skierowane do ministra, jeśli elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Z tego niektórzy próbują wywieść konkluzję, że jeśli pod rządami starych przepisów wydano postanowienie urzędu skarbowego w sprawie interpretacji podatkowej, to jest to postanowienie, o którym mowa w przepisach i nie jest możliwe uzyskanie ponownej interpretacji przepisów - tym razem od ministra.
Pogląd ten jest błędny. Po pierwsze, postanowienie w sprawie interpretacji nie jest postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do jej istoty. Zgodnie z poglądami doktryny prawa nadanie interpretacji formy postanowienia nie zmienia charakteru samej interpretacji - nie jest ona rozstrzygnięciem sprawy podatkowej co do jej istoty, nie jest aktem stosowania prawa, lecz jest jedynie informacją zawierającą stanowisko organu podatkowego w kwestii stosowania prawa. A zatem art. 14b par. 4 Ordynacji podatkowej nie odnosi się do postanowień zawierających interpretację wydawanych przez organy podatkowe I instancji, ale do postanowień, które rozstrzygają sprawę co do istoty, jak np. postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na zaległość podatkową.
Trzeba też pamiętać, że interpretacja jest wyrażeniem poglądu organów skarbowych, a o takie poglądy można pytać wielokrotnie. Nie ma tu reguły trwałości rozstrzygnięcia administracyjnego. W tym kontekście wniosek, jakoby nie można było składać zapytania do ministra, jeśli wcześniej wypowiedział się co do danej sytuacji urząd skarbowy, jest nietrafny, gdyż przepisy Ordynacji podatkowej nie ograniczają prawa do ponownego skierowania zapytania do ministra. Byłoby absurdem, gdyby ministra można było pytać kilkakrotnie o to samo, a nie można byłoby go zapytać, jeśli wcześniej wypowiadał się na ten temat urząd skarbowy.
A zatem podatnicy, którzy wierzą, że interpretacja wydana przez urząd jest nieprawidłowa - np. stała się nieprawidłowa w wyniku przyjęcia odmiennej linii orzeczniczej lub przedstawiała pogląd odosobniony na tle interpretacji wydawanych w skali kraju - mogą kierować ponowne zapytanie, tym razem już do ministra.
Not. EM
Agnieszka Tałasiewicz, partner Ernst & Young / DGP